(GMT+2)   21 24 :לארשי ןועש     2003 רבוטקואב 19 ,ד"סשת ירשתב ג"כ ןושאר םוי
חפש באתר:
תמיכה ושירותמדריך טלוויזיהלמנוי על הארץארכיון הארץהעיתון המודפסספורטגלריהכלכלהחדשות
הירלג << תספדומה הרודהמה
בשחמה אסיכל תקתורמ האידמ
טחוש יפיצ תאמ
עפומ - "סקא-האידמ" איה וכע לביטספב רתויב תרבודמה הגצהה
ןיב ,ינרדומה םלועה ןיבל הקיתעה ןווי ןיב שיגפמה יוויטקארטניא
םיברעל םידוהי ןיבו יחה ןורטאיתה ןיבל ילאוטריווה םלועה
,ןורטאית לש השדח הפשב תקסוע ינאש תויה" :ואינ
"ןורטאיתה תורוקממ אוהש הזחמ יתיצר
יקסנימק ןורי :םולצת
תא תוארל סנכנש להקה
ינגב ןורטאיתיפמאב "סקא-האידמ"
דימ חכונ הקיתעה וכעב לביטספה
םחתמה .הליגר הגצה וז ןיאש
תואסיכ םירזופמ ובש ,ולוכ
ךסמב ףקומ ,םיפוצל םיבבותסמ
לכ תונרקומ הזה ךסמה לע .קנע
תיימדה ירפ ,הגצהב תויומדה
תישארה תומדה תא קר .בשחמ
הלוא'ח - םדו רשב תינקחש תמלגמ
םע תחחושמש - יסביד-'גאחלא
לכב .תוילאוטאריווה תויומדה
להקה לאשנ הגצהב יתלילע תמוצ
לוכי SMS ירסמ תרזעבו ,הלאש
.םיעוריאה תולשלתשה לע עיפשהל

טנרטניאו םיבשחמל תיחמומ איה ,ןורטאיתה יגוחב תרכומ הניאש ,תרצויה
שיגפמש "האידמ"ל דוביע - הרציש הגצהה .ואינ טעמ ירותסמה םשל הנועש
םידוהי ןיבו המבל םיבשחמה םלוע ןיב ,ינרדומה םלועל הקיתעה ןווי ןיב
ןפוא ךא ,המלש הדובע הניא יאדוובו ,תויעבמ הפח הניא - םיברעל
.ךרד ץרופ ףא ילואו ןיינעמ הב םילעומה םיאשונה םע תודדומתהה

- הזחמה יומיבב אקווד הרמשנ ישממה םלועל ילאוטריווה םלועה ןיב הקולחה
תויומדל תיארחא התיה ואינו יסביד-'גאחלא תא ךירדה ןיירוא רימא יאמבה
.תוילאוטריווה

ןוכנ אלה רותפכה

:םיבר תומש שי ןורטאיתל וכע לביטספב הנשה רתויב תרבודמה הגצהה תרצויל
םיברעה הירכמ ,לואש םש הרואנ אוה יתורפסה המש ,סקופ הרואנ הדלונ איה
םשו רגרב הנריא המצע התניכ הבתכש תוימוסרפ תובתכב ,רונ הל םיארוק
יתלחתהשכ" .ואינ הל וארקיש תרכבמ איה לבא ,רגרב הרואנ אוה היאושינ
תונוש תויוהזב יתקחיש" ,תרפסמ איה ,"טנרטניאב שולגל הנש 15 ינפל
השוחתה תא ןיבמ טנרטניאב תויוהז ךכ ףילחמש ימ קר .תומש ימצעל יתאצמהו
."תאזה

םוחתב תרצויל לטיגיד תרבחב תתנכתממ הכפהש דע ואינ הרבע הכורא ךרד
,"םייחה תא ונל תונשל ךלוה טנרטניאהש יתשגרה הלחתהב רבכ" .ןורטאיתה
לכל תסחייתמ ינא .שממ הדונמ יתשגרהו ,הזוה ינאש ובשח זא" .תרמוא איה
היגולואידיאלו תררועמ איהש תויתריציל ,הקיטתסאל :היגולונכטב םידברה
."תוחיתפ לש היגולואידיא איה ילש הרקמבש ,הלש

.דחואמה ץוביקה תאצוהב רואל אציש ,"ילטיגיד ןמור" ,רפס הבתכ רושע ינפל
ידצ ינשמ םהש םיעדוי םניאש ,יאניתשלפל תילארשי ןיב הבהא רופיס וזכרמב
םלועה םע תודדומתהה לש יטילופה דצב הקסע תאזה הריציה" .יטילופה סרתמה
תויאקירמא םיבשחמ תורבחב דובעל יתקפסה זאמ" .תרפסמ איה ,"ילאוטריווה
תודסומל םירתא תונבל אוה ילש קוסיעה רקיעשכ ,תיאמצע יתכפה ,תולודג
."ןולוחב םידליה ןואיזומו ןמטוג םוחנ ןואיזומ ומכ

םייקתמה ידממ-תלת בחרמ גציימ ךא ,חוטש םנמא ,ואינ ירבדל ,בשחמה ךסמ
רוקחל יתוא ליבוה" ,תרמוא איה ,"טנרטניאה תוברתב קוסיעה" .טנרטניאב
תועצמאב םדא ינב ןיב רשקהו ,הנוכמל םדאה ןיב רשקה - םינוויכ ינש
ףא ,הזה םוחתב וקסעש םיבר ויה אלש תויה ,םינש שמח ינפל .הנוכמה
תשר תעפשה לע םיסרוק תדמלמ ינא םויכו ,ביבא לת תטיסרבינואל יתנמזוה
ילבמ תאז לכו .דועו הפשה לע התעפשה ,היזיוולטהו עונלוקה לע טנרטניאה
."ימצעב הטיסרבינואב יתדמלש

ךשמב ולומ הלבמו ,םדאה ינב תביבס לע בשחמה תא הפידעמ ,הירבדל ,ואינ
ינב רשאמ רהמ רתוי הברה ילא ביגמ בשחמה ,הבר הדימב" .הממיה תועש בור
תעדוה תלבקמ ינא ןוכנ אלה רותפכה לע תצחול ינא םא" .תרמוא איה ,"םדא
רתוי הברה קר הלגתתש הנבה יא תויהל הלוכי םדא ינב םע לבא ,האיגש
שמתשהל ךרוצה תא ילצא וררוע בשחמה לש הלאה תונוכתה .ללכב םא ,רחואמ
."רופיס הכותב רפסל רשפאש הביבסכ ךסמב

םידליה תא ליצהל רשפא

עדומ תת לאכ הזחמל הסחייתה איה ,ואינ תרמוא ,"האידמ" תא דבעל השגינשכ
תמעל יתרחב ינא" .רבעב גצוה ןהבש תורוצה לכ תא ומע אשונש ,יוויטקלוק
היגולותימה לומ היגולונכטה - הזחמה תועצמאב םיירקיע םידבר ינש
."תילארשיה תואיצמה לומ היגולונכטהו תינוויה

?האידמ לש רופיסב אקווד תרחב המל

תואיצמה תא תילאוטריווה הריציה ךרד אטבל הצור ינאש רורב יל היה"
הזחמב קוסעל יתיצר ,ןורטאית לש השדח הפשב תקסוע ינאש תויה .תילארשיה
יל ךדיש ןורטיצ יתע לביטספה לש יתונמאה להנמה .ןורטאיתה תורוקממ אוהש
חקל .טקיורפה תא התווילש ,ינווי ןורטאיתל תיחמומ ,ינש הסדה ר"דה תא
יתשגרהו ,םיינווי תוזחמ המכ דחי ונארק .תפתושמ הפש ונאצמש דע ןמז
,לשמל .ץראב ןאכ ונלש תואיצמל תוקזח תולבקה שי 'האידמ' לש רופיסלש
םילוכי ונייה ילוא' :הרש סדיפירוא לש הלהקמהשכ

המ יל ריכזה הז ,'חצרהמ םתוא ליצהל םילוכי ונייה ילוא ,םידליל רוזעל
,ארונ עוגיפ לע תושדח םיאור ,םיפייע התיבה םיאב םהשכ םירמוא םישנאש
."טרופסה ץורעל םירבוע לבא ,רוזעל םילוכי ויה ילואש םירמואו

רלימ רנייה לש דוביעה ךותמ םיטסקטב שומיש ,ראשה ןיב ,השענ הגצהב
םואתפו" ,ואינ תרמוא ,"לארשי תא דימ יל ריכזה הזה טסקטה" .הזחמל
האידמ" :הזחמה תלילע הדלונ ,הירבדל ,ךכ ."תיאניתשלפכ האידמ תא יתיאר
,היחא תא הריגסה ,לכה וליבשב הבירקה ,ןוסאי ,ילארשי ןיצק םע הנתחתה
םהל םידלונו ,תיאקירמאה הסרובב רקורבל ךפהנ ןוסאי .ץראהמ ותא החרבו
.םידלי ינש

,ןוסאיו ,הידלי ינש םע ,םיטילפ הנחמל תשרוגמ האידמ ץראל םירזוח םהשכ"
תדגבנה האידמ .השאל ותב תא תאשל דמוע ,ןואירק ,אבצב ףולאל ברוקמ היהש
אל איה לבא .הידלי ינש חצר ידי לע וב םוקנל הצורו ,סעכמ תצצופתמ
עוגיפ עצבל םתוא תחלוש אלא ,הזחמב ומכ הידי ומב םתוא תחצור
."תודבאתה

.הכובסה הלילעה רחא בוקעל השקתמ הגצהב ףתתשמ-הפוצה

קר אוה ,חונ וב שיגרהל לוכיש ימו ,לבלבמ ןדיע אוה ונלש ןדיעה .ןוכנ"
."הזה לובלבה תא לבקל םיכסיש ימ

תוידממ-וד תויומד

?הידלי תא תחצורש ,האידמ םע תוהדזה ררועל הסנמ תא

יתנבה םואתפ לבא ,וילע בושחל רשפאש עזעזמ יכה השעמה אוה םידלי חצר"
איה ונלש ץראה .אבצל ןהידלי תא תוחלושש תוהמאה לכמ הקוחר אל האידמש
."םהלש תוהמאה תמכסהב ,הנשה לכ ךשמב םידלי תואמ םיחצרנ ובש םוקמ

תא חוצרל תיאניתשלפה האידמ לש התטלחה תא הקידצמ הגצהה ,תאז לכב
.הידלי

הדיגבב םאה ,תינוויה הלהקמל הליבקמה אוהש ,להקה תא תלאוש ינא עפומב"
תושחרתהה תא הריזחמ ינא ?חצרל הקדצה אוה שוריג םאה ?חצרל הקדצה שי
השעמה תא תושעל תרזוח האידמ םעפ לכבו ,להקה תטלחהל םאתהב ,הרוחא
האידמ תא איצוה יכ ןעוטש ילארשי אוה ןוסאי ,ךכל ףסונב .הזה ארונה
אוה .תלזלזמו תינורטפ תוסחייתה - הילא סחייתמ אוה ךכו םירברבה ץראמ
."יאקירמא רקורב אלא ילארשי קר אל

?םילגלג אסיכ לע האידמ תא תבשוה המל

הלילו םוי וילע תבשוי ינאש ידרשמה אסיכה הז ,רתויב תיטרקנוקה המרב"
התוא םישרגמ :םולכ תושעל הלוכי הניאו הניפל תקחדנ האידמ .בשחמה לומ
."הכנ לש אסיכמ תדקפתמ וליאכ איה - התיבמו ,ץראהמ ,החפשמהמ ,רפכהמ

.קיפסמ תוחתופמ תוארנ אל הזחמב תוילאוטריווה תויומדה

ןמזה לכ ינא ,תאז םע .רתויב השדחה אל איה הב תשמתשמ ינאש היגולונכטה"
יתייהש המל ועיגי אל םנמא ןהו ,ךסמה לע תונרקומה תויומדה תא תחתפמ
םא .תופסונ יוטיב תורוצו תועונת ןהל הפיסומ ינא םוי לכ לבא ,הצור
רתוי ךא ,תומייק תויגולונכטב שמתשהל לכוא םלוה ביצקת יל ןתי והשימ
.תילאוזיו הניחבמ תובכרומ רתוי הברה תויומד רוציל יל ורשפאיש ,תורקי

רבד תושעל ללכב ןושאר ןויסינ הזו ,ןורטאיתה םע ילש ןושאר ןויסינ הז"
ביבס ותוא ןירקהל ,טנרטניאב ידממ תלת ,ילאוטריו םלוע תחקל :הזכ גוסמ
תויומד םע יח ןפואב רשקתל תינקחשל תתלו ,תולעמ 360-ב יתימאה להקה
וסנכנש םישנא לש תויומד ןה ןקלחו שארמ תותנכותמ ןקלחש ,תובשחוממ
."רתאה ךרד יתימא ןמזב טנרטניאל
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
רתאה ןונקת | תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה | רתאל המשרה
All rights reserved Haaretz   ©  "ץראה" , תורומש תויוכזה לכ